Категорија A / Тест 1

Прашање 1 од 28 8 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Завршеток на автопат

2. Премин на пат преку железничка пруга со браници или полубраници

3. Премин на патот преку железничка пруга без браници или полубраници

4. Автопат

5. Патека за пешаци

6. Забрана за запирање и паркирање

Прашање 2 од 28 2 поени

Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:

Прашање 3 од 28 2 поени

Кој сообраќаен знак припаѓа на групата знаци за опасност:

Прашање 4 од 28 4 поени

Според поставените сообраќајни знаци (како на сликата) возачот на возилото наидува на дел од автопатот, на кој:

Прашање 5 од 28 4 поени

Сообраќајниот знак за изрични наредби прикажан на сликата, им дава до знаење на учесниците во сообраќајот за:

Прашање 6 од 28 5 поени

Возилото на полиција (како на сликата) со вклучени две сини ротирачки светла, кое обезбедува минување на едно возило или колона на возила, припаѓа во групата на:

Прашање 7 од 28 5 поени

Возилото прикажано на сликата, кога ги има вклучено посебните уреди за давање на светлосни и звучни знаци, припаѓа во групата на:

Прашање 8 од 28 5 поени

Светлосните сигнали на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци прикажани на сликата, означуваат:

Прашање 9 од 28 5 поени

Зеленото трепкаво светло на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци, за учесниците во сообраќајот го има следното значење:

Прашање 10 од 28 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, jaс:

Прашање 11 од 28 6 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, кога на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци е вклучено жолтото трепкаво светло, јас:

Прашање 12 од 28 6 поени

Според начинот на регулирање и правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување:(Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 13 од 28 6 поени

Комби возилото од позиција А до позиција А ќе се движи по следната патека:

Прашање 14 од 28 4 поени

Десната сообраќајна лента сметано во правецот на движење на возилата, означена со испрекинати жолти линии (како на сликата) е наменета за сообраќај на:

Прашање 15 од 28 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, возачот на возилото со број 1:

Прашање 16 од 28 4 поени

Патничкиот автомобил, прикажан на сликата, врши престигнување на велосипедистот:

Прашање 17 од 28 4 поени

Велосипед на пат, може да управува лице кое наполнило:

Прашање 18 од 28 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, возачот го паркирал патничкото возило:

Прашање 19 од 28 4 поени

Според ситуацијата како на сликата, возачот на патничкото возило:

Прашање 20 од 28 4 поени

За возилата кои се движат кон сообраќајниот знак прикажан на сликата, сообраќајот е:

Прашање 21 од 28 2 поени

Што е општински пат:

Прашање 22 од 28 2 поени

Кое од наведениве дејствија, возачот не смее да ги изведува при управување со возилото на автопат:

Прашање 23 од 28 3 поени

Дали во населено место возачот може да го управува возилото со брзина поголема од 50 км на час:

Прашање 24 од 28 3 поени

На велосипед со помошен мотор, мопед, мотоцикл, трицикл, лесен четирицикл и четирицикл смее да се превезува дете ако има навршено најмалку:

Прашање 25 од 28 2 поени

Од безбедносен аспект, подобри и посигурни се пневматиците:

Прашање 26 од 28 2 поени

Во случај кога управувајќи со Вашето возило наидувате на зона во која е забранет сообраќај за моторни возила, ќе постапите на начин што:

Прашање 27 од 28 2 поени

Сообраќајниот морал како облик на општествена свест, претставува:

Прашање 28 од 28 2 поени

При промена на сообраќајната лента со возилото заради побрзо движење на автопат, треба да внимавате на опасност од: