Категорија A / Тест 25

Прашање 1 од 28 8 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Назив на населено место

2. Патека за велосипедисти и пешаци

3. Патен објект

4. Двојна кривина или повеќе кривини едноподруго од кои првата е надесно

5. Патека за пешаци

6. Забрана на сообраќајот за пешаци

Прашање 2 од 28 2 поени

Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:

Прашање 3 од 28 2 поени

Кој сообраќаен знак припаѓа на групата знаци за известување:

Прашање 4 од 28 4 поени

Според поставените сообраќајни знаци прикажани на сликата, возачот на возилото:

Прашање 5 од 28 4 поени

Според ситуацијата на сликата и поставените сообраќајни знаци, наидувате на дел од патот со ограничена брзината на движење, каде:

Прашање 6 од 28 5 поени

Според положбата на телото и рацете на униформираниот полициски службеник како на сликата, дозволено е минување на:

Прашање 7 од 28 5 поени

Возач кој на пат ќе наиде на возило на полицијата (како на сликата), кое обезбедува минување на едно возило или колона возила, должен e:

Прашање 8 од 28 5 поени

Според светлосните сигнали на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци прикажани како на сликата:

Прашање 9 од 28 5 поени

Според светлосниот знак на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци (како на сликата) дозволено е минување:

Прашање 10 од 28 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 11 од 28 6 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, кога на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци е вклучено жолтото трепкаво светло, јас:

Прашање 12 од 28 6 поени

Според начинот на регулирање и правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување:(Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 13 од 28 6 поени

Патничкото возило од позиција А до позиција В ќе се движи по следната патека:

Прашање 14 од 28 4 поени

Пешачкиот остров прикажан на сликата, може да го обиколите:

Прашање 15 од 28 4 поени

Пешаците, прикажани на сликата, го минуваат коловозот:

Прашање 16 од 28 4 поени

Според ситуацијата како на сликата на овој дел од патот наменет за сообраќај во двете насоки, вршите престигнување:

Прашање 17 од 28 4 поени

На обележан пешачки премин, на кој сообраќајот не е регулиран со светлосни сообраќајни знаци (како на сликата), пешакот:

Прашање 18 од 28 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата кога еден од велосипедистите ја најавил својата намера за промена на правецот во насока лево, Вие со возилото:

Прашање 19 од 28 4 поени

Сообраќајниот знак прикажан на сликата, значи:

Прашање 20 од 28 4 поени

За време на дожд, на површината на коловозот се создава лизгав слој, кој придонесува за намалување на триењето помеѓу пневматиците на возилото и асфалтната подлога, што:

Прашање 21 од 28 2 поени

Возачката дозвола се издава со рок на важење од:

Прашање 22 од 28 2 поени

Возачот на велосипед, велосипед со помошен мотор, мопед и мотоцикл кој се вклучува во сообраќај од двор или гаража, должен е:

Прашање 23 од 28 3 поени

За непочитување на правните норми со кои се регулирани односите во сообраќајот, возачот подлежи на:

Прашање 24 од 28 3 поени

Кога сообраќајните знаци поставени на патот отстапуваат од прописите за правилата во сообраќајот, возачите се должни:

Прашање 25 од 28 2 поени

Недоволниот притисок на воздух во пневматиците, освен што го отежнува управувањето со возилото, доведува и до:

Прашање 26 од 28 2 поени

Во случај кога управувајќи со Вашето возило наидувате на зона во која е забранет сообраќај за моторни возила, ќе постапите на начин што:

Прашање 27 од 28 2 поени

Улогата на воспитно-образовната установа во развивањето на сообраќајната свест кај возачот:

Прашање 28 од 28 2 поени

Кога тргнувате на подолго патување со Вашето возило, најдобро е: