Категорија A / Тест 20

Прашање 1 од 28 8 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Забрана на сообраќајот за возила чија вкупна висина ја преминува определената висина

2. Патека за пешаци

3. Забрана на сообраќојот за пешаци

4. Забрана на сообраќајот за возила чија вкупна широчина ја преминува определената широчина

5. Деца на патот

6. Обележан пешачки премин

Прашање 2 од 28 2 поени

Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:

Прашање 3 од 28 2 поени

Кој сообраќаен знак припаѓа на групата знаци за опасност:

Прашање 4 од 28 4 поени

Сообраќајниот знак за опасност (како на сликата) ги предупредува возачите, дека наидуваат на:

Прашање 5 од 28 4 поени

Сообраќајниот знак со дополнителната табла (прикажани на сликата), означуваат:

Прашање 6 од 28 5 поени

Возачот на возилото, кон кое униформираниот полициски службеник го дава знакот со помош на табличка од полициско возило (како на сликата), должен е:

Прашање 7 од 28 5 поени

Возилото прикажано на сликата припаѓа во групата на возила со првенство на минување и треба да биде означено со:

Прашање 8 од 28 5 поени

Тајмерот поставен над уредот за давање светлосни сообраќајни знаци (како на сликата) означува:

Прашање 9 од 28 5 поени

Доколку уредот за давање светлосни сообраќајни знаци не работи, сообраќајниот знак како на сликата, им укажува на возачите дека се:

Прашање 10 од 28 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 11 од 28 6 поени

Според начинот на регулирање на сообраќајот на крстосницата како на сликата, јас:

Прашање 12 од 28 6 поени

Според начинот на регулирање и правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување:(Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 13 од 28 6 поени

Патничкото возило од позиција А до позиција B ќе се движи по следната патека:

Прашање 14 од 28 4 поени

На јавен пат со коловоз за сообраќај во двете насоки со три сообраќајни ленти (како на сликата) возачите не смеат да се движат:

Прашање 15 од 28 4 поени

Кога со возилото се движите на коловоз за сообраќај на возила во двете насоки на кој постојат три сообраќајни ленти (како на сликата), на овој дел од патот:

Прашање 16 од 28 4 поени

На дел од патот наменет за сообраќај на возила во двете насоки, возачот на патничкото возило означено со број 1 (како на сликата):

Прашање 17 од 28 4 поени

Возилата означени со броевите 1 и 2 (како на сликата) на крстосницата можат да продолжат со движењето:

Прашање 18 од 28 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, возачот на патничкото возило со број 1, на овој дел од патот:

Прашање 19 од 28 4 поени

На овој дел од патот за сообраќај на возила во две насоки (како на сликата) престигнувањето:

Прашање 20 од 28 4 поени

Кога со возилото се движите во насока право и се приближувате кон крстосница каде сообраќајот е регулиран со светлосни сообраќајни знаци, како на сликата:

Прашање 21 од 28 2 поени

Возачката дозвола ја издава:

Прашање 22 од 28 2 поени

Кое од наведениве дејствија, возачот не смее да ги изведува при управување со возилото на автопат:

Прашање 23 од 28 3 поени

Помошната (рачна) сопирачка кај патничките автомобили, сопирањето го врши по:

Прашање 24 од 28 3 поени

За возилата под придружба одредбите од законот за ограничување на брзината:

Прашање 25 од 28 2 поени

Стоп светлата на задната страна на моторното возило се активираат при употреба на:

Прашање 26 од 28 2 поени

Доколку во сообраќајот управувате сосема ново возило, тоа ви дава за право:

Прашање 27 од 28 2 поени

Доколку при управување со возилото на пат слушате гласна музика, тоа ќе Ви овозможи:

Прашање 28 од 28 2 поени

Во случај кога возите по улица и забележите топка како се тркала пред Вашето возило, Вие треба: