Категорија A / Тест 18

Прашање 1 од 28 8 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Забрана на сообраќајот за возила чија вкупна висина ја преминува определената висина

2. Стеснување на патот од десна страна

3. Патека за пешаци

4. Престројување на возила со назив на населени места

5. Стеснување на патот од лева страна

6. Престројување на возила

Прашање 2 од 28 2 поени

Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:

Прашање 3 од 28 2 поени

Кој сообраќаен знак припаѓа на групата знаци за опасност:

Прашање 4 од 28 4 поени

На поставениот сообраќаен знак “Назив на населено место“ (како на сликата) му се додадени сообраќајните знаци за изрични наредби, кои означуваат:

Прашање 5 од 28 4 поени

Сообраќајните знаци прикажани на сликата означуваат:

Прашање 6 од 28 5 поени

Хоризонтално испружена рака на униформираниот полициски службеник со отворена дланка (како на сликата) означува:

Прашање 7 од 28 5 поени

Во случај кога возач на возило на итна помош се доближува кон крстосница на која сообраќајот е регулиран од униформиран полициски службеник, свртен со грбот кон него, истиот:

Прашање 8 од 28 5 поени

Непрекинатиот жолт светлосен сигнал на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци (прикажан на сликата), означува:

Прашање 9 од 28 5 поени

Жолтото трепкаво светло на уредот за давање светлосни сообраќајни знаци (како на сликата), за учесниците во сообраќајот го има следното значење:

Прашање 10 од 28 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 11 од 28 6 поени

Според начинот на регулирање на сообраќајот на крстосницата како на сликата, jaс:

Прашање 12 од 28 6 поени

Според начинот на регулирање и правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување: (Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 13 од 28 6 поени

Патничкото возило од позиција А до позиција А ќе се движи по следната патека:

Прашање 14 од 28 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, неправилно се движи возилото означено со:

Прашање 15 од 28 4 поени

Возачот на патничкото моторно возило означено со број 1, кој има намера да сврти налево на овој дел од патот, прикажан на сликата:

Прашање 16 од 28 4 поени

Возачот на патничкото возило со број 1 кое се движи зад колона возила, според ситуацијата како на сликата:

Прашање 17 од 28 4 поени

На дел од коловозот на кој сообраќајот се одвива во две насоки, возачот не смее да врши престигнување:

Прашање 18 од 28 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, при разминување:

Прашање 19 од 28 4 поени

Лицето кое се движи со помош на подвижен стол, со брзина не поголема од пешачкиот од, по исклучок може да се движи и по:

Прашање 20 од 28 4 поени

На прегледноста на возачот пред возилото за време на управувањето, најмногу влијае:

Прашање 21 од 28 2 поени

Кое дејствие со возилото не е дозволено, доколку се движите на пат со еднонасочен сообраќај?

Прашање 22 од 28 2 поени

Ако на пат со еднонасочен сообраќај, на средина има поставено некој објект, уред или друга пречка, обиколувањето се врши:

Прашање 23 од 28 3 поени

Што се подразбира под поимот зимски услови на патот:

Прашање 24 од 28 3 поени

Возачите учесници во сообраќајна незгода во која е предизвикана мала материјална штета, должни се:

Прашање 25 од 28 2 поени

Моторните возила и мобилни машини кога учествуваат во сообраќај на пат, треба да поседуваат пропишана зимска опрема во период од:

Прашање 26 од 28 2 поени

При движење со возило на пат, возачот и лицата кои се превезуваат, не треба да бидат врзани со сигурносен појас, само кога возилото:

Прашање 27 од 28 2 поени

На делница од пат на кој постојат ударни дупки, потребно е:

Прашање 28 од 28 2 поени

Кога возачот пред Вас управува со возилото со мала брзина: