Категорија A / Тест 17

Прашање 1 од 28 8 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Задолжителна насока

2. Крстосување со спореден пат под прав агол

3. Крстосување на патишта со иста важност

4. Забрана за сообраќај во една насока

5. Првенство на минување во однос на возилата од спротивна насока

6. Забрана за сообраќај во двете насоки

Прашање 2 од 28 2 поени

Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:

Прашање 3 од 28 2 поени

Кој сообраќаен знак припаѓа на групата знаци за известување:

Прашање 4 од 28 4 поени

Според поставените сообраќајни знаци, на овој дел од патот (како на сликата) возачите наидуваат на:

Прашање 5 од 28 4 поени

Сообраќајниот знак прикажан на сликата, означува забрана за сообраќај за возилата:

Прашање 6 од 28 5 поени

Знакот што го дава униформираниот полициски службеник со движење на отворена дланка горе-долу (како на сликата), за возачите во чија насока се дава знакот означува:

Прашање 7 од 28 5 поени

Возачот кој на пат ќе сретне или ќе биде престигнат од возило или колона возила под придружба (како на сликата), должен е:

Прашање 8 од 28 5 поени

Според начинот на кој е регулиран сообраќајот на крстосницата како на сликата, возачот е должен:

Прашање 9 од 28 5 поени

Ако уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци е поставен над сообраќајната лента, светлата можат да бидат поставени по хоризонтална оска, едно покрај друго и тоа:

Прашање 10 од 28 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 11 од 28 6 поени

Според начинот на регулирање на сообраќајот на крстосницата како на сликата, јас:

Прашање 12 од 28 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување:(Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 13 од 28 6 поени

Патничкото возило од позиција А за да се врати назад во позиција А ќе се движи по следната патека:

Прашање 14 од 28 4 поени

“Пешачки остров“ е сообраќајна површина прикажана на сликата означена со:

Прашање 15 од 28 4 поени

Возилото на авто школата означено со број 1 прикажано на сликата:

Прашање 16 од 28 4 поени

Патничкото возило со број 1 (како на сликата) за свртување на лево на крстосницата:

Прашање 17 од 28 4 поени

На јавен пат во населено место, возачот на возилото означено со број 1 (како на сликата), се движи:

Прашање 18 од 28 4 поени

На дел од патот прикажан како на сликата, возилото означено со број 1:

Прашање 19 од 28 4 поени

Велосипедистот прикажан на сликата, се движи:

Прашање 20 од 28 4 поени

Кога со возилото се приближувате кон крстосница (како на сликата), со намера да извршите свртување надесно:

Прашање 21 од 28 2 поени

Контрола и регулација на сообраќајот на патиштата врши:

Прашање 22 од 28 2 поени

При управување со возилото на надолнина, за да ја намалиме брзината на движењето, секогаш кога имаме можност, користиме:

Прашање 23 од 28 3 поени

Возачка книшка е јавна исправа што ја издава надлежен орган во која се запишуваат:

Прашање 24 од 28 3 поени

Непосредно пред крстосница, возачот не смее да престигнува друго возило освен:

Прашање 25 од 28 2 поени

Лице кое ќе се затекне или ќе наиде на сообраќајна незгода во која има повредени лица, има обврска:

Прашање 26 од 28 2 поени

При управување со возилото на пат, доколку наидете на сообраќајна незгода во која има повредени лица:

Прашање 27 од 28 2 поени

Доколку управувате со возилото во населено место каде брзината на движење е ограничена на 50 км/час, Вие можете да се движите:

Прашање 28 од 28 2 поени

Ако почувствувате премореност во текот на ноќното возење со надоаѓачки микросон, веднаш треба: