Категорија A / Тест 16

Прашање 1 од 28 8 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Задолжителна насока

2. Забрана за запирање и паркирање

3. Нерамен коловоз - издадености на патот

4. Забрана за паркирање

5. Кружен тек на сообраќајот

6. Станица за прва помош

Прашање 2 од 28 2 поени

Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:

Прашање 3 од 28 2 поени

Кој сообраќаен знак припаѓа на групата знаци за опасност:

Прашање 4 од 28 4 поени

Кон сообраќајниот знак “Назив на населено место“ (како на сликата), додаден е знак за ограничување на брзината, кој важи:

Прашање 5 од 28 4 поени

Сообраќајниот знак прикажан на сликата на овој дел од патот, означува:

Прашање 6 од 28 5 поени

Возачот на возилото, кон кое униформираниот полициски службеник го дава знакот со помош на табличка (како на сликата), должен е:

Прашање 7 од 28 5 поени

Возилото што е наменето за одржување на патишта (како на сликата) задолжително треба да има вградено најмалку едно ротирачко светло, што дава светлина во:

Прашање 8 од 28 5 поени

Тајмерот поставен над уредот за давање светлосни сообраќајни знаци (како на сликата) означува:

Прашање 9 од 28 5 поени

Според светлосниот знак на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци (како на сликата) забранено е минување:

Прашање 10 од 28 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 11 од 28 6 поени

Според начинот на регулирање на сообраќајот на крстосницата како на сликата, јас:

Прашање 12 од 28 6 поени

Според начинот на регулирање и правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување: (Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 13 од 28 6 поени

Патничкото возило од позиција А до позиција В ќе се движи по следната патека:

Прашање 14 од 28 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата патничкиот автомобил, прописно се вклучува во сообраќај на пат, ако се движи:

Прашање 15 од 28 4 поени

Кога на светлосниот сообраќаен знак (како на сликата), ќе се појави црвено трепкаво светло, возачот на патничкиот автомобил:

Прашање 16 од 28 4 поени

Според ситуацијата како на сликата, возачот на возилото со број 1:

Прашање 17 од 28 4 поени

Патот по кој што се движи возилото (како на сликата) претставува:

Прашање 18 од 28 4 поени

Според ситуацијата како на сликата, возачот на патничкиот автомобил кој се доближува кон пешачкиот премин, должен е:

Прашање 19 од 28 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, велосипедистот:

Прашање 20 од 28 4 поени

Според правилата за првенство на минување, редоследот на минување на возилата на крстосницата прикажана на сликата, е следниот:

Прашање 21 од 28 2 поени

Автобуското стојалиште во населено место, кое е обележано со сообраќаен знак и соодветна хоризонтална патна сигнализација, е наменето за застанување:

Прашање 22 од 28 2 поени

Ширината на видното поле на возачот се намалува:

Прашање 23 од 28 3 поени

Намалена видливост постои ако возачот не може јасно да ги воочи другите учесници во сообраќајот на пат надвор од населено место, на оддалеченост од најмалку:

Прашање 24 од 28 3 поени

Возачот на моторно возило за време на управување со возилото:

Прашање 25 од 28 2 поени

При движење со патничко моторно возило, доколку наидете на водена површина на патот, а во близина има тротоар по кој се движат пешаци, треба:

Прашање 26 од 28 2 поени

Немањето на слободно паркинг место на одреден паркинг простор, Ви дава за право своето возило:

Прашање 27 од 28 2 поени

Доколку при управување со возилото наидете на пешачки премин, на кој поминува старо и изнемоштено лице, ќе постапите на начин што:

Прашање 28 од 28 2 поени

Кога со своето неетичко поведение, Ве нервира друг учесник во сообраќајот, Вие: