Категорија A / Тест 15

Прашање 1 од 28 8 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Премин на пат преку железничка пруга со браници или полубраници

2. Приближување кон премин на патот преку железничка пруга со браници или полубраници

3. Најмало растојание мeѓу возилата

4. Затворање на сообраќајната лента

5. Задолжителни насоки

6. Дозволено обиколување

Прашање 2 од 28 2 поени

Косите линии поставени под сообраќајниот знак означуваат:

Прашање 3 од 28 2 поени

Кој сообраќаен знак припаѓа на групата знаци за известување:

Прашање 4 од 28 4 поени

Поставените сообраќајни знаци од десната страна на патот (како на сликата) имаат значење:

Прашање 5 од 28 4 поени

Патничкото возило прикажано на сликата на овој дел од патот се движи:

Прашање 6 од 28 5 поени

Една рака подигната вертикално со отворена дланка на униформираниот полициски службеник (како на сликата) означува:

Прашање 7 од 28 5 поени

Возачот, кој ќе наиде на возило за одржување на патишта со вградено најмалку едно ротирачко светло што дава светлина во жолта боја (како на сликата), должен е:

Прашање 8 од 28 5 поени

Непрекинатиот жолт светлосен сигнал прикажан на сликата, на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци (семафор), означува:

Прашање 9 од 28 5 поени

Тајмерот поставен на уредот за давање светлосни сообраќајни знаци (како на сликата) означува:

Прашање 10 од 28 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 11 од 28 6 поени

Според начинот на регулирање на сообраќајот на крстосницата како на сликата, јас:

Прашање 12 од 28 6 поени

Според начинот на регулирање и правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување:(Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 13 од 28 6 поени

Патничкото возило од позиција А до позиција В ќе се движи по следната патека:

Прашање 14 од 28 4 поени

Возачот на возилото означено со број 1 кој се вклучува во сообраќај на пат (како на сликата), должен e да ги извести другите учесници во сообраќајот за својата намера:

Прашање 15 од 28 4 поени

Возачот на возилото кој се движи по десната сообраќајна лента во правецот на движење, на коловоз наменет за сообраќај во двете насоки (како на сликата):

Прашање 16 од 28 4 поени

Според положбата на возилата, кои ги има воочено на своето лево странично огледало прикажано на сликата, возачот:

Прашање 17 од 28 4 поени

Возилото со број 1 прикажано на сликата, за да продолжи со движење во насока лево, пред крстосницата врши престројување:

Прашање 18 од 28 4 поени

Според прикажаната ситуација на сликата, возачот на патничкото возило:

Прашање 19 од 28 4 поени

Возачите на возилата, кои доаѓаат од спротивни насоки и свртуваат налево (како на сликата) разминувањето ќе го извршат:

Прашање 20 од 28 4 поени

При движење со возилото по снег или голомразица (како на сликата), возачот треба:

Прашање 21 од 28 2 поени

При издавање на возачка дозвола, заради впишување на негативни бодови и прекршочна санкција забрана на управување со моторно возило за сторени прекршоци, надлежниот орган на возачот му издава и:

Прашање 22 од 28 2 поени

“Возила под придружба“ се возила кои се придружувани од припадници на полиција или воена полиција, со посебни моторни возила кои имаат уреди за давање на звучни и светлосни знаци во:

Прашање 23 од 28 3 поени

Најголема дозволена маса на возилата на моторен погон или група возила, изнесува до:

Прашање 24 од 28 3 поени

Возач-почетник кој поседува возачка дозвола од категорија „Б“, на автопат не смее да се движи со брзина поголема од:

Прашање 25 од 28 2 поени

Употреба на светлата на возилото во сообраќај на пат задолжителна е:

Прашање 26 од 28 2 поени

Доколку пред Вашето возило забележите возило кое е управувано од постаро лице и го управува возилото со намалена брзина, ќе постапите на начин што:

Прашање 27 од 28 2 поени

Времето на реакција при сопирање на возило за просечен возач, при добра психофизичка состојба изнесува:

Прашање 28 од 28 2 поени

Пред тргнување на пат, должноста за проверка на исправноста на возилото и неговата задолжителна пропишана опрема, е на: