Категорија A / Тест 14

Прашање 1 од 28 8 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Станица за прва помош

2. Болница

3. Забрана на сообраќајот за сите возила на моторен погон

4. Опасност од мраз

5. Задолжителна насока

6. Дозволени насоки

Прашање 2 од 28 2 поени

Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:

Прашање 3 од 28 2 поени

Кој сообраќаен знак припаѓа на групата знаци за опасност:

Прашање 4 од 28 4 поени

Сообраќајниот знак прикажан на сликата во комбинација со дополнителната табла, ги предупредува учесниците во сообраќајот дека наидуваат:

Прашање 5 од 28 4 поени

Сообраќајниот знак прикажан на сликата, надвор од населено место се поставува на оддалеченост:

Прашање 6 од 28 5 поени

Звучниот знак “еден краток свиреж“ што го дава униформираниот полициски службеник,значи:

Прашање 7 од 28 5 поени

Возилото прикажано на сликата, кога ги има вклучено посебните уреди за давање на светлосни и звучни знаци, припаѓа во групата на:

Прашање 8 од 28 5 поени

Според светлосните сигнали на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци прикажани на сликата:

Прашање 9 од 28 5 поени

Тајмерот поставен над уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци (како на сликата) означува:

Прашање 10 од 28 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 11 од 28 6 поени

Според начинот на регулирање на сообраќајот на крстосницата како на сликата, јас:

Прашање 12 од 28 6 поени

Според начинот на регулирање и правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување: (Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 13 од 28 6 поени

Патничкото возило од позиција А до позиција B ќе се движи по следната патека:

Прашање 14 од 28 4 поени

Кога возачот на возилото ја употребува работната сопирачка, на задната страна од возилото се вклучуваат стоп светла чија светлост треба да биде во:

Прашање 15 од 28 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата:

Прашање 16 од 28 4 поени

Според положбата на возилата, кои ги има воочено на своето десно странично огледало прикажано на сликата, возачот:

Прашање 17 од 28 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, возачот на возилото на полицијата кој се доближува кон обележан пешачки премин:

Прашање 18 од 28 4 поени

Според поставените сообраќајни знаци од десната страна на патот (како на сликата), возачот на патничкото возило:

Прашање 19 од 28 4 поени

Во сообраќај на пат, на приколка што ја влече велосипед со мотор (како на сликата):

Прашање 20 од 28 4 поени

Возилото прикажано на сликата се вклучува на бочниот пат:

Прашање 21 од 28 2 поени

Возач-почетник не смее да управува со возило во патниот сообраќај, освен ако со него во возилото се наоѓа лице – возач постар од 25 години, на кој не му е изрекувана прекршочна санкција забрана за управување со моторно возило, во времето од:

Прашање 22 од 28 2 поени

Кога шините се поставени по средината на коловозот, шинското возило се престигнува:

Прашање 23 од 28 3 поени

Светлосниот сноп на соборените светла пред возилото треба да осветлува дел од патот од најмалку:

Прашање 24 од 28 3 поени

Кое лице самостојно може да управува моторно возило во сообраќајот:

Прашање 25 од 28 2 поени

При наидување на пешачки премин со возилото треба:

Прашање 26 од 28 2 поени

Обврската на возачот за почитување на сообраќајната сигнализација се однесува:

Прашање 27 од 28 2 поени

Ако сте во опасна ситуација да имате директен судар со друго возило, побезбедно е да:

Прашање 28 од 28 2 поени

Ако во текот на возењето Ви пукне предна гума на возилото, Вие треба: