Категорија A / Тест 13

Прашање 1 од 28 8 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Забрана на сообраќај за товарни моторни возила

2. Зона во која е ограничена брзината

3. Спојување со спореден пат под прав агол од десна страна

4. Забрана на сообраќај за сите возила на моторен погон што влечат приклучно возило

5. Спојување со спореден пат под прав агол од лева страна

6. Дозволени насоки

Прашање 2 од 28 2 поени

Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:

Прашање 3 од 28 2 поени

Кој сообраќаен знак припаѓа на групата знаци за известување:

Прашање 4 од 28 4 поени

Според поставените сообраќајни знаци (како на сликата) возачот на возилото:

Прашање 5 од 28 4 поени

Сообраќајните знаци прикажани на сликата, поставени на остра и непрегледна кривина од патот, означуваат:

Прашање 6 од 28 5 поени

Според положбата на телото и рацете на униформираниот полициски службеник како на сликата, дозволено е минување на:

Прашање 7 од 28 5 поени

Дали униформираниот полициски службеник може да ги спушти рацете покрај телото, при регулирање на сообраќајот:

Прашање 8 од 28 5 поени

Светлосните сигнали на уредите за давање на светлосни сообраќајни знаци прикажани на сликата, жолто трепкаво и жолто непрекинато светло, за возачите:

Прашање 9 од 28 5 поени

Во зависност од знаците прикажани на сликата, со кои се регулира сообраќајот на крстосница, возачот е должен да постапува според:

Прашање 10 од 28 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 11 од 28 6 поени

Според начинот на регулирање на сообраќајот на крстосницата како на сликата, јас:

Прашање 12 од 28 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување:(Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 13 од 28 6 поени

Патничкото возило од позиција А до позиција В ќе се движи по следната патека:

Прашање 14 од 28 4 поени

На задната страна на возилото, треба да бидат вградени едно или две светла за возење наназад, кои даваат светлост во:

Прашање 15 од 28 4 поени

На обележан пешачки премин, на кој сообраќајот е регулиран со светлосни сообраќајни знаци за пешаци, пешакот е должен:

Прашање 16 од 28 4 поени

Според ситуацијата како на сликата возилото со број 1 врши престигнување:

Прашање 17 од 28 4 поени

Возачот на патничкото возило, кој свртува на страничен пат (како на сликата) должен е:

Прашање 18 од 28 4 поени

Возачот кој со моторно возило се исклучува од сообраќај на автопат, должен е:

Прашање 19 од 28 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, правилна положба за минување на крстосницата има завземено возилото:

Прашање 20 од 28 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, редоследот на минување на возилата на крстосницата е регулиран според правилото за првенство на минување на:

Прашање 21 од 28 2 поени

Што е регионален пат од прва категорија:

Прашање 22 од 28 2 поени

Кој вид уред за работно сопирање најчесто се применува кај патничките моторни возила:

Прашање 23 од 28 3 поени

Намалена видливост постои ако возачот не може јасно да ги воочи другите учесници во сообраќајот на пат во населено место, на оддалеченост од најмалку:

Прашање 24 од 28 3 поени

Возачот на возило, кој ќе биде престигнат од возила под придружба, должен е:

Прашање 25 од 28 2 поени

Возачот најбезбедно и најефикасно ќе го запре возилото:

Прашање 26 од 28 2 поени

Кога при движење на пат со Вашето возило наидувате на возила означени со ротирачко светло во сина боја, треба да им отстапите првенство на минување:

Прашање 27 од 28 2 поени

Употребата на психо-активни лекови влијае врз возачот, на начин што:

Прашање 28 од 28 2 поени

Доколку на пат управувате со возило со поголема брзина и неочекувано пред Вас се појави животно, правилно ќе реагирате ако: