Категорија A / Тест 12

Прашање 1 од 28 8 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Забрана за престигнување на сите возила на моторен погон

2. Забрана за престигнување на сите возила на моторен погон,освен на мотоцикли без приколка и мопеди

3. Најмала дозволена брзина

4. Деца на патот

5. Патека за пешаци

6. Подрачје на смирен сообраќај

Прашање 2 од 28 2 поени

Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:

Прашање 3 од 28 2 поени

Кој сообраќаен знак припаѓа на групата знаци за опасност:

Прашање 4 од 28 4 поени

Поставениот сообраќаен знак прикажан на сликата, ги предупредува учесниците во сообраќајот, дека наидуваат на:

Прашање 5 од 28 4 поени

Сообраќајниот знак прикажан на сликата со три црвени коси линии, се поставува:

Прашање 6 од 28 5 поени

Хоризонтално испружена рака на униформираниот полициски службеник со палка во дланката (како на сликата), означува:

Прашање 7 од 28 5 поени

Светлосниот знак со постојано црвено светло од светлечка „стоп-табличка” што униформираниот полициски службеник го дава со вертикално движење на раката горе-долу, за возачот кон кого се дава знакот значи:

Прашање 8 од 28 5 поени

Светлосните сигнали вклучени на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци (прикажани на сликата), означуваат:

Прашање 9 од 28 5 поени

Според светлосниот знак на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци (како на сликата) дозволено е минување:

Прашање 10 од 28 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 11 од 28 6 поени

Според начинот на регулирање на сообраќајот на крстосницата како на сликата, јас:

Прашање 12 од 28 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување:(Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 13 од 28 6 поени

Патничкото возило од позиција А за да се врати назад во позиција А ќе се движи по следната патека:

Прашање 14 од 28 4 поени

Возачот на патничкото возило означено со број 1 (како на сликата), пред крстосницата има завземено положба за движење во насока право:

Прашање 15 од 28 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, возачот на возилото означено со број 1, врши свртување налево:

Прашање 16 од 28 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата и завземената положба со возилото пред крстосницата, смеете да продолжите со движењето:

Прашање 17 од 28 4 поени

„Престигнување“ е минување со возило покрај друг учесник во патниот сообраќај:

Прашање 18 од 28 4 поени

Пред влегување во тунел, возачот треба да ги има вклучено на возилото:

Прашање 19 од 28 4 поени

Возачот и лицето кое се превезува со мопедот прикажани на сликата, за време на возењето:

Прашање 20 од 28 4 поени

Според знакот кој го дава униформираниот полициски службеник (како на сликата) возачот на патничкото возило:

Прашање 21 од 28 2 поени

Во категорија „Б“ спаѓаат моторни возила чија вкупна маса не надминува:

Прашање 22 од 28 2 поени

Под поимот “обиколување” подразбираме, минување со возилото:

Прашање 23 од 28 3 поени

Најголема дозволена должина на патничко возило изнесува:

Прашање 24 од 28 3 поени

Прекршочната санкција забрана за управување со моторно возило на возачот може да му се изрече во период:

Прашање 25 од 28 2 поени

Светлосните сигнали за предупредување на другите учесници во сообраќајот, возачот ги дава:

Прашање 26 од 28 2 поени

Улогата на семејството во развивањето на сообраќајната свест кај возачот:

Прашање 27 од 28 2 поени

Концетрирано возење, претставува:

Прашање 28 од 28 2 поени

Ако од некоја причина Ви откажат сопирачките, Вие треба: