Категорија A / Тест 9

Прашање 1 од 28 8 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Најмала дозволена брзина

2. Брзина што се препорачува

3. Нерамен коловоз- вдлабнатини на патот

4. Нерамен коловоз-издаденост на патот

5. Забрана на сообраќајот за возила чија вкупна маса ја преминува определената маса

6. Ограничување на брзината

Прашање 2 од 28 2 поени

Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:

Прашање 3 од 28 2 поени

Кој сообраќаен знак припаѓа на групата знаци за изречни наредби-обврска:

Прашање 4 од 28 4 поени

Сообраќајниот знак прикажан на сликата ги предупредува учесниците во сообраќајот, дека наидуваат на:

Прашање 5 од 28 4 поени

Сообраќајниот знак прикажан на сликата припаѓа во групата на знаци:

Прашање 6 од 28 5 поени

Според положбата на телото и рацете на униформираниот полициски службеник како на сликата , забрането е минување на:

Прашање 7 од 28 5 поени

Возилата на кои им е доделена придружба од возила на полиција снабдени со уреди за давање на посебни светлосни и звучни знаци (како на сликата), припаѓаат во групата на:

Прашање 8 од 28 5 поени

Светлата на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци (како на сликата), означуваат:

Прашање 9 од 28 5 поени

Доколку за време на управување со возилото Ви се вклучи контролната сијаличка на инструмент таблата (како на сликата), Ве предупредува на:

Прашање 10 од 28 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 11 од 28 6 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, кога на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци е вклучено жолтото трепкаво светло, јас:

Прашање 12 од 28 6 поени

Според начинот на регулирање и правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување:(Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 13 од 28 6 поени

Патничкото возило од позиција А до позиција В ќе се движи по следната патека:

Прашање 14 од 28 4 поени

Кога на дел од патот работите се изведуваат дење, наизменичното пропуштање на возилата може да го регулираат определени лица:

Прашање 15 од 28 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, возачот на патничкото моторно возило дејствието го извршува:

Прашање 16 од 28 4 поени

На дел од патот со три сообраќајни ленти наменет за сообраќај на возила во двете насоки, кога со возилото се движите зад колона на возила, како на сликата:

Прашање 17 од 28 4 поени

На јавен пат на кој не постои тротоар, пешаците можат да се движат по коловозот и притоа смеат да користат:

Прашање 18 од 28 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликатa:

Прашање 19 од 28 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, возачот на патничкото возило не смее да го превезува детето помало од 12 години на предното седиште и:

Прашање 20 од 28 4 поени

Возилата кои се прикажани на сликата, доаѓаат од:

Прашање 21 од 28 2 поени

Колкава е законската толеранција на алкохол во крвта кај возачите кои управуваат возила за сопствени потреби:

Прашање 22 од 28 2 поени

Дали е дозволено престигнување колона возила:

Прашање 23 од 28 3 поени

Слободниот простор над коловозот, сметајќи од највисоката точка на хоризонталната подлога мора да биде во висина од најмалку:

Прашање 24 од 28 3 поени

Одобрение за спортски и други приредби на пат, издава:

Прашање 25 од 28 2 поени

Организирана колона на пешаци кога се движи ноќе, надвор од населено место, треба да биде означена:

Прашање 26 од 28 2 поени

Доколку при управување со Вашето возило пред вас забележите возило на авто школа означено со ознака „L“ треба да постапите така што:

Прашање 27 од 28 2 поени

Улогата на човечката личност во современиот патен сообраќај, се јавува како:

Прашање 28 од 28 2 поени

Кога се наближувате позади возило кое се движи споро, треба да: