Категорија A

Во категоријата A вкупниот број на прашања е 562.

Во категоријата ,,А“ спаѓаат мотоцикли со и без бочна приколка, како и трицикли со моќност поголема од 15 kw.